Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα

Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα

Ο 16ος Στόχος από τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι αφιερωμένος στην προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κοινωνιών που θα παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και αποτελεσματικούς και υπεύθυνους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Ο Στόχος επιδιώκει:

 • 16.1

  Σημαντική μείωση όλων των μορφών βίας και των σχετικών ποσοστών θανάτων παντού.
 • 16.2

  Τερματισμός της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και όλων των μορφών βίας και βασανιστηρίων που υφίστανται τα παιδιά.
 • 16.3

  Προαγωγή του κράτους δικαίου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους.
 • 16.4

  Έως το 2030, σημαντική μείωση των παράνομων ροών χρημάτων και όπλων, ενίσχυση της ανάκτησης και επιστροφής κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος.
 • 16.5

  Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.
 • 16.6

  Ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
 • 16.7

  Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
 • 16.8

  Διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης.
 • 16.9

  Έως το 2030, παροχή νομικής ταυτότητας σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ληξιαρχικής καταχώρησης των γεννήσεων.
 • 16.10

  Διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες και προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και διεθνείς συμφωνίες.
 • 16.α

  Ενίσχυση των σχετικών εθνικών θεσμών, μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος.
 • 16.β

  Προαγωγή και εφαρμογή νόμων που δεν δημιουργούν διακρίσεις και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι Στόχοι

Στοιχεία και αριθμοί

Ανάμεσα στους θεσμούς τα μεγαλύτερα ποσοστά...

... διαφθοράς εντοπίζονται στο δικαστικό σύστημα και στην αστυνομία

Η διαφθορά, η δωροδοκία, η κλοπή και φοροδιαφυγή κοστίζουν...

...περίπου 1,26 τρισεκατομμύρια δολάρια για τις αναπτυσσόμενες χώρες ετησίως.

Το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση...

...εξαιτίας των συγκρούσεων στις χώρες τους, άγγιξε το 50% το 2011, ποσοστό που μεταφράζεται σε 28,5 εκατομμύρια παιδία.

Το κράτος δικαίου και η ανάπτυξη είναι έννοιες αλληλένδετες που ενισχύουν...

...η μία την άλλη, γεγονός που τις κάνει απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Εάν Είστε...

schools2

Λάβετε μέρος στο

και συνδεθείτε με ένα παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Δίκτυο

family2

Ενημερωθείτε από τα παιδιά σας για το πρόγραμμα 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και λάβετε μέρος στις δράσεις που αναπτύσσονται στο Δήμο σας.

dimoi

Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και αναπτύξτε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης , αφύπνισης και ενεργοποίησης των πολιτών σας πάνω στα θέματα που αφορούν τον Δήμο και την Περιφέρεια σας.

organ-busi2

Υιοθετήστε τους στόχους που σχετίζονται με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και αναπτύξτε

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά & τις οικογένειες τους
 • Δράσεις ενημέρωσης  στο κοινό και στις περιοχές που σας ενδιαφέρει
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης & δραστηριοποίησης για τους εργαζόμενους σας

και συνδεθείτε με ένα παγκόσμιο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών.

…γίνετε μέρος της αλλαγής

Menu