Λιγότερες ανισότητες

Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών

Η διεθνής κοινότητα έχει κάνει σημαντικά βήματα με στόχο να απαλλάξει τους ανθρώπους από τη φτώχεια. Τα πιο ευάλωτα έθνη, δηλαδή οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα περίκλειστα αναπτυσσόμενα αλλά και τα μικρά νησιωτικά κράτη, συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στη μείωση της φτώχειας. Εντούτοις, η ανισότητα συνεχίζει να υφίσταται ενώ παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και σε άλλα αγαθά.

Επιπλέον, ενώ η διαφορά εισοδήματος μεταξύ χωρών έχει μειωθεί, η ανισότητα στο εσωτερικό των χωρών έχει αυξηθεί. Ολοένα και περισσότερο καλλιεργείται η πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν επαρκεί για τη μείωση της φτώχειας, αν η εκείνη –η οικονομική ανάπτυξη- δεν είναι συμμετοχική και δεν περιλαμβάνει τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική.

Ο Στόχος επιδιώκει:

 • 10.1

  Έως το 2030,  προοδευτική επίτευξη και διατήρηση της αύξησης του εισοδήματος για το κατώτερο  40% του πληθυσμού με ρυθμό  υψηλότερο  του μέσου εθνικού.
 • 10.2

  Έως το 2030,  ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης.
 • 10.3

  Διασφάλιση των ισότιμων ευκαιριών και μείωση των αποτελεσμάτων των ανισοτήτων, μέσω, μεταξύ άλλων, της εξάλειψης νόμων, πολιτικών και πρακτικών που επιτρέπουν διακρίσεις, και της προαγωγής των κατάλληλων νομοθεσιών, πολιτικών και δράσεων σε σχέση με αυτό το θέμα.
 • 10.4

  Υιοθέτηση πολιτικών, ιδιαίτερα φορολογικών και μισθολογικών, καθώς και πολιτικών κοινωνικής προστασίας, και προοδευτική επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας.
 • 10.5

  Βελτίωση της ρύθμισης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων, και ενίσχυση της εφαρμογής αυτών των ρυθμίσεων.
 • 10.6

  Διασφάλιση της ενισχυμένης εκπροσώπησης και φωνής των αναπτυσσόμενων χωρών στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, προκειμένου να παρέχονται πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και νομιμοποιημένοι θεσμοί.
 • 10.7

  Διευκόλυνση της μεθοδικής, ασφαλούς, ομαλής και υπεύθυνης μετανάστευσης και της κινητικότητας των ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής σχεδιασμένων και καλά διαχειριζόμενων μεταναστατευτικών πολιτικών.
 • 10.α

  Εφαρμογή της αρχής της ειδικής και διαφοροποιημένης διαχείρισης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
 • 10.β

  Ενθάρρυνση της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας και των χρηματικών ροών, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επενδύσεων, σε κράτη όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάγκη, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις  αφρικανικές χώρες καθώς και στα μικρά αναπτυσσόμενα περίκλειστα και νησιωτικά κράτη, σύμφωνα με τα εθνικά τους σχέδια και προγράμματα.
 • 10.γ

  Έως το 2030,  μείωση, σε ποσοστό λιγότερο του 3%, των εξόδων συναλλαγής για τα εμβάσματα των μεταναστών, και εξάλειψη των ροών εμβασμάτων με κόστος που υπερβαίνει το 5%.

Ο Στόχοι:

Στοιχεία και αριθμοί

αυξήθηκε κατά 11% ...

...η ανισότητα των εισοδημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες για το διάστημα 1990-2010

Η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών...

...ζει σήμερα σε κοινωνίες όπου τα εισοδήματα είναι ακόμη πιο άνισα κατανεμημένα από ότι ήταν το 1990

Σύμφωνα με μία παγκόσμια έρευνα...

...οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανισότητα στις χώρες τους

οι γυναίκες της επαρχίας είναι έως και τρεις φορές πιο πιθανό...

... να πεθάνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού από ότι οι γυναίκες που ζουν στα αστικά κέντρα

Εάν Είστε...

schools2

Λάβετε μέρος στο

και συνδεθείτε με ένα παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Δίκτυο

family2

Ενημερωθείτε από τα παιδιά σας για το πρόγραμμα 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και λάβετε μέρος στις δράσεις που αναπτύσσονται στο Δήμο σας.

dimoi

Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και αναπτύξτε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης , αφύπνισης και ενεργοποίησης των πολιτών σας πάνω στα θέματα που αφορούν τον Δήμο και την Περιφέρεια σας.

organ-busi2

Υιοθετήστε τους στόχους που σχετίζονται με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και αναπτύξτε

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά & τις οικογένειες τους
 • Δράσεις ενημέρωσης  στο κοινό και στις περιοχές που σας ενδιαφέρει
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης & δραστηριοποίησης για τους εργαζόμενους σας

και συνδεθείτε με ένα παγκόσμιο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών.

…γίνετε μέρος της αλλαγής

Menu